2.7 Tworzenie i parametryzacja obiektu Linia

 

Obiekt Linia tworzony jest za pomocą polecenia Obiekty / Linia wywoływanego z menu podręcznego, rozwijanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na powierzchni diagramu GIS.

 

Rysunek. Tworzenie obiektu Linia.

 

 

Aby sparametryzować obiekt Linia, należy zaznaczyć obiekt Linia i w oknie właściwości obiektu określić następujące parametry:

Nazwa warstwy – nazwa warstwy, na której znajduje się obiekt;

Minimalne powiększenie widzialności / Maksymalne powiększenie widzialności – określa minimalny i maksymalny stopień powiększenia obszaru diagramu, od/do którego obiekt jest widzialny;

Wierzchołki – określa współrzędne geograficzne wierzchołków Linii; właściwość umożliwia dodawanie i odejmowanie wierzchołków Linii; (odejmowanie możliwe po kliknięciu na wiersz z współrzędnymi wierzchołków prawym klawiszem myszy);
 

Nazwa wzorca – umożliwia zdeklarowanie nazwy wzorca GIS, który zawiera zdefiniowane wybrane właściwości Linii;

Parametry wzorca – umożliwia zadeklarowanie wartości parametrom zdefiniowanym we wzorcu Linii;

Grubość – określa grubość Linii w jednostkach zdefiniowanych we właściwości Jednostka grubości;

Jednostka grubości – określa jednostkę, w której określana będzie grubość Linii; mogą to być metry lub piksele; gdy jednostką są metry, grubość Linii zwiększa się w zależności od stopnia powiększenia obszaru diagramu; gdy jednostką są piksele, grubość Linii pozostaje stała niezależnie od stopnia powiększenia powierzchni diagramu;

Styl początku – określa styl początku Linii; dostępne warianty: ‘Brak’, ‘Płaski’, ‘Okrągły’, ‘Trójkątny’, ‘Strzałka’;

Styl końca – określa styl końca linii; dostępne warianty: ‘Brak’, ‘Płaski’, ‘Okrągły’, ‘Trójkątny’, ‘Strzałka’;

Styl pasków – określa styl linii; dostępne warianty: ‘Brak’, ‘Kreska’, ‘Kropka’, ‘Kreska-Kropka’, ‘Kreska-Kropka-Kropka’.

***

Istnieje możliwość zarządzania wierzchołkami Linii. Po wybraniu prawym klawiszem myszy obiektu Linia, w menu podręcznym dostępny jest zestaw poleceń Wierzchołki

- Edytuj wierzchołki;

- Wstaw wierzchołek;

- Usuń wierzchołek;

- Zakończ edycję wierzchołków;

- Transformacje wierzchołków: ‘Odbicie wierzchołków w poziomie’, ‘Odbicie wierzchołków w pionie’, ‘Obrót wierzchołków’.

 

Na zakładce Właściwości stanowe jest możliwość określenia następujących właściwości w ramach poszczególnych stanów obiektu:

- Opis stanu;

- Widoczny – deklarowanie widoczności obiektu;

- Kolor – kolor obiektu;

- Kolor pasków – kolor przerw pomiędzy paskami/kropkami w Linii, gdy Linia ma zdefiniowany styl z kreskami i/lub kropkami (‘Kreska’, ‘Kropka’, ‘Kreska-Kropka’, ‘Kreska-Kropka-Kropka’).