2.13 Przygotowanie źródła danych GIS

 

 

Źródła danych GIS tworzone są poleceniem Otwórz konfigurację źródeł danych GIS wywoływanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na węźle Źródła danych GIS w eksploratorze aplikacji. Potem, w oknie zakładki Źródła danych GIS, należy dodać przyciskiem ‘+’ źródło danych w panelu Źródła danych i dokonać ustawień parametrów na zakładkach Parametry połączenia i Dane GIS.

 

Rysunek. Deklarowanie źródła danych GIS – parametry połączenia.

 

Źródłem danych GIS może być baza MS SQL albo plik w formacie ESRI Shapefile.

Parametry połączenia do bazy MS SQL wymagają podania: Nazwy serwera, Nazwa bazy danych oraz Autoryzacja Windows/Autoryzacja SQL Server.

 

Rysunek. Deklarowanie źródła danych GIS – dane GIS.

 

Dane GIS obejmują następujące elementy:

- Nazwa tabeli lub widoku;

- Kolumna geometrii;

- Sposób prezentacji – określa obiekt, na który mają zostać przekonwertowane dane geograficzne z bazy; punkt (POINT) może być prezentowany jako Znacznik lub Tekst; linia (LINESTRING) jako obiekt Linia, a wielokąt (POLYGON) jako Region;

- Kolumna nazwy wzorca/znacznika – pozwala zadeklarować wzorzec, według którego mają zostać wyświetlone dane z bazy; wzorzec pobierany będzie z bazy ze wskazanej kolumny indywidualnie dla każdego wiersza;

- Domyślny wzorzec/znacznik – jeśli w bazie nie zostanie określony wzorzec, według którego wyświetlane będą dane z bazy, należy zadeklarować domyślny wzorzec;

- Kolumny parametrów umożliwia zadeklarowanie nazwy kolumny z źródła danych GIS, zawierającej dowolne, inne niż geometria parametry, które zostaną automatycznie przypisane do zdefiniowanych parametrów wzorca; nazwa parametru musi być identyczna z nazwą kolumny.

 

Rysunek. Deklarowanie źródła danych GIS – dane GIS.

 

Przykład tworzenia bazy danych geometrycznych GIS:

 

Tworzenie przykładowej tabeli:

 

CREATE TABLE [dbo].[GeometrySample]

(

       [ID] [int] NOT NULL,

       [Name] [nvarchar](50)NULL,

       [Geom] [geometry] NULL,

       CONSTRAINT [PK_GeometrySample] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC )

);

 

 

Wstawianie do tabeli danych (kolejno: punkt, linia, wielokąt):

 

INSERT INTO GeometrySample (ID, Name,Geom)

  VALUES (1, 'P1',geometry::STGeomFromText('POINT (10 10)', 0));

 

INSERT INTO GeometrySample (ID, Name,Geom)

  VALUES (2, 'L1',geometry::STGeomFromText('LINESTRING (5 5, 25 25)', 0));

 

INSERT INTO GeometrySample (ID, Name,Geom)

  VALUES (3,'R1', geometry::STGeomFromText('POLYGON ((10 10, 70 10, 80 30, 30 30, 10 10))', 0));