1.2 Uruchomienie aplikacji w przeglądarce

 

Do uruchomienia aplikacji Asix.Evo w wersji WWW wymagany jest system Windows z przeglądarką Internet Explorer oraz zainstalowanym Microsoft .Net Framework w wersji odpowiedniej do posiadanej wersji pakietu Asix. Alternatywnie można też korzystać z innych przeglądarek, ale konieczne jest doinstalowanie do nich dodatku IETab.

Na komputerze, na którym aplikacja Asix.Evo w wersji przeglądarkowej jest uruchamiana pierwszy raz, z danego serwera należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę oraz platformę .Net. Konfigurację tę można przeprowadzić automatycznie za pomocą programu konfiguracyjnego BrowserConfigurator.exe. Program ten jest dostępny na serwerze WWW, na którym została opublikowana aplikacja Asix.Evo dla przeglądarek.

 a.       Uruchamiamy stronę główną Asix.Evo z danego serwera, wpisując w przeglądarce Internet Explorer adres http://<ADRES_SERWERA>/EvoNet, gdzie <ADRES_SERWERA> jest fizycznym adresem IP lub nazwą serwera, na którym opublikowano aplikację.

 

 Rys. Okno strony głównej serwera aplikacji przeglądarkowych systemu Asix.Evo.

 

 b.      Pobieramy i zapisujemy na dysku (np. na pulpicie) ze strony głównej Asix.Evo program BrowserConfigurator.exe, wybierając na jego hiperłączu z menu kontekstowego opcję Zapisz element docelowy jako... .

c.       Uruchamiamy program BrowserConfigurator.exe z lokalizacji, w której został zapisany. Nie należy uruchamiać tego programu bezpośrednio z przeglądarki - nawet jeśli taka opcja jest dostępna. Do przeprowadzenia pełnej i poprawnej konfiguracji program wymaga uprawnień administracyjnych do lokalnego komputera.

d.      W polu edycyjnym programu należy wprowadzić adres lub nazwę serwera, na którym jest opublikowana aplikacja Asix.Evo, a następnie wcisnąć przycisk Zastosuj

 Rys. Okno konfiguracji przeglądarki.

 e.      Gdy program wyświetli systemowe okienko kontroli konta użytkownika, to należy zezwolić na dokonanie zmian konfiguracji systemu, wciskając przycisk Tak. W przypadku, gdy bieżący użytkownik Windows nie posiada uprawnień administracyjnych, należy w tym okienku podać login i hasło użytkownika o uprawnieniach administratora.

 

 

Rys. Okno kontroli konta użytkownika. 

 

f.        Gdy program dokona konfiguracji i wyświetli na końcu okienko informujące o pomyślnym przebiegu, to należy go zamknąć oraz należy też zamknąć okno przeglądarki IE. W przypadku, gdy było otwartych więcej okien przeglądarki IE lub jedno okno z wieloma zakładkami, to należy zamknąć je wszystkie. W przypadku gdy program konfiguracyjny zgłosi błąd lub poinformuje, że nie może dokonać konfiguracji, należy skontaktować się z administratorem systemu lub serwera WWW.

g.       Alternatywnie, zamiast przeprowadzania konfiguracji programem BrowserConfigurator, można też spróbować ręcznie dodać adres serwera do strefy witryn zaufanych w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer.

h.       Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer, wpisujemy adres jak w pkt. a), a następnie uruchamiamy aplikację Asix.Evo, klikając w jedno z hiperłączy opublikowanych aplikacji. Każda aplikacja może być uruchomiona w trybie Lite albo Pro. Tryb Lite umożliwia uruchomienie aplikacji w trybie tylko do odczytu, bez możliwości wykonywania sterowań zmiennych procesowych, potwierdzeń i zmiany wykluczenia alarmów oraz innych operacji wpływających na działanie systemu. Tryb Pro pozwala na wszystkie te czynności. Dostępność tych trybów zależy od liczby wykupionych licencji WWW typu Pro i Lite.

i.      Pierwsze uruchomienie aplikacji na danym komputerze może trwać nawet do kilku minut, gdyż przeglądarka musi w tym czasie pobrać z serwera aktualną wersję oprogramowania oraz pliki definicji opublikowanej aplikacji.

j.         Za pierwszym uruchomieniem aplikacji w przeglądarce, system Windows może wymagać zaakceptowania certyfikatu oprogramowania firmy ASKOM. Należy wcisnąć przycisk Uruchom

Rys. Okno akceptowania certyfikatu oprogramowania firmy ASKOM. 

 

k. Jeżeli aplikacja nie uruchomi się lub zgłosi błąd podczas uruchamiania, to należy skontaktować się z administratorem systemu lub serwera WWW.

Patrz: Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy w dziale wsparcie > porady/instrukcje na stronie https://asix.com.pl