1.1 Przygotowanie i publikowanie aplikacji na serwerze

 

Aby możliwe było opublikowanie aplikacji Asix.Evo, należy wcześniej doinstalować do systemu Windows na komputerze, mającym pełnić rolę serwera, Internetowe Usługi Informacyjne (IIS) wraz z obsługą ASP.NET w najnowszej dostępnej wersji oraz z obsługą zawartości statycznej.

Patrz: Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych w dziale wsparcie > porady/instrukcje na stronie https://asix.com.pl

Publikować można tylko stanowiska Asix.Evo typu „Terminal WWW”, więc należy się upewnić przed publikowaniem, czy posiadamy przynajmniej jedno takie zdefiniowane w aplikacji. Jeżeli nie posiadamy stanowiska typu „Terminal WWW”, to należy takie utworzyć i skonfigurować mu niezbędne startowe okna, startowe bazy definicji zmiennych, w niezbędnych kanałach i archiwach ustawić drajwery Network, a w systemie alarmów nadać rolę terminala.

Kolejnym krokiem jest opublikowanie aplikacji Asix.Evo na serwerze internetowym IIS. Do publikacji aplikacji używana jest komenda Publikuj na WWW… z menu Plik, która spowoduje pojawienie się okna publikowania.

 

Rys. Okno publikowania aplikacji WWW na IIS.

 

W oknie publikowania niezbędne jest wybranie nazwy terminala spośród dostępnych w aplikacji stanowisk typu „Terminal WWW” oraz podanie nazwy publikowanej aplikacji. W nazwie dobrze jest unikać spacji, znaków specjalnych lub znaków diakrytycznych (narodowych).

Opcjonalnie można również wskazać użytkownika startowego, kolor tła przeglądarki oraz domyślny język stron WWW.

Od opcji Pokazuj listę opublikowanych aplikacji w głównym katalogu zależy, czy na głównej stronie WWW (http://<nazwa_Servera>/Evonet) będzie widoczna lista wszystkich opublikowanych na serwerze aplikacji.

Opcja Nie udostępniaj konfiguratora przeglądarki pozwala zablokować na głównej stronie WWW (http://<nazwa_Servera>/Evonet) możliwość pobrania programu BrowserConfigurator, służącego do wstępnej konfiguracji przeglądarki klientów WWW.

Opcja Konfiguruj pulę aplikacji ‘Askom’ na serwerze IIS powinna zwykle być włączona. Wyjątek stanowią rzadkie sytuacje, gdy chcemy dla aplikacji EvoNet używać własnej puli aplikacji IIS.

Opcja Zażądaj zalogowania przed uruchomieniem aplikacji wymusza dla aplikacji konieczność zalogowania się użytkownika w przeglądarce klienta zanim jeszcze aplikacja zostanie załadowana i zostanie dla niej zarezerwowana jedna z dostępnych licencji Asix4Internet.

W sekcji Katalog publikowanej aplikacji możemy zdecydować, czy aplikacja będzie publikowana bezpośrednio z głównego katalogu aplikacji na serwerze, czy też zostanie dla niej utworzony osobny specjalny katalog. W tym drugim przypadku można dodatkowo zdecydować, czy katalog będzie zawierał kopie plików głównego katalogu aplikacji, czy zamiast tego jeden skompresowany i zaszyfrowany plik ZIP. Zdecydowanie zalecane jest publikowanie aplikacji w osobnym katalogu z użyciem pliku ZIP, ponieważ przyspiesza to pracę aplikacji w przeglądarce, ogranicza liczbę przesyłanych danych do przeglądarki oraz zabezpiecza naszą aplikację przed dostępem do plików definicyjnych przez niepowołane osoby. Katalogu kopii publikowanej aplikacji nie należy tworzyć w prywatnych folderach użytkownika Windows (np. na Pulpicie czy w Moich Dokumentach) lub w katalogach z ograniczonymi uprawnieniami, tak aby usługa IIS nie miała problemu z dostępem do jego zawartości.

W przypadku publikowania aplikacji w osobnym katalogu z użyciem pliku ZIP jest jeszcze dostępna opcja zdefiniowania tylko wybranych grup elementów aplikacji. Jeżeli nie jest ona wybrana, to kompresowane do pliku ZIP są wszystkie pliki z katalogów Diagramów, Okien, Wzorców itd. wraz z plikami z ich podkatalogów (podgrup). Jeżeli zaznaczymy tę opcję, to mamy możliwość ograniczenia liczby publikowanych plików, a przez to zmniejszenia rozmiaru finalnego pliku ZIP poprzez wskazanie tylko niektórych podgrup elementów (przycisk Wybierz grupy). Pliki znajdujące się bezpośrednio w głównych katalogach elementów np. Diagramów, Okien, Wzorców itd. zawsze będą publikowane, natomiast z podkatalogów będą publikowane tylko te pliki, których podkatalogi zaznaczymy.

 

Rys. Wybór podgrup elementów aplikacji.

 

Sekcja Opcje startowe pozwala określić sposób wyświetlania okien startowych w przeglądarce. W trybie Uruchamiaj wszystkie okna startowe poza przeglądarką aplikacja w przeglądarce klienta uruchomi się w ten sposób, że wewnątrz przeglądarki wyświetli się tylko panel informacyjny z logiem aplikacji, a poza przeglądarką zostaną wyświetlone wszystkie okna startowe, które zostały zdefiniowane dla wybranego stanowiska terminala WWW. Wybierając ten tryb, należy więc pamiętać o zdefiniowaniu okien startowych dla odpowiedniego stanowiska.

W trybie Uruchamiaj wybrane okno w przeglądarce mamy możliwość wybrania na etapie publikowania jednego z okien aplikacji, które przy uruchomieniu aplikacji w przeglądarce wyświetli się wewnątrz przeglądarki. Dodatkowo, można też określić sposób dostosowania rozmiaru okna do rozmiaru przeglądarki. Można pozostawić okno w oryginalnych rozmiarach i wtedy - gdy np. nie będzie się całe mieściło wewnątrz przeglądarki - pojawią się przy krawędziach suwaki, umożliwiające przesuwanie widoku. Jeżeli zdecydujemy się na dostosowywanie okna aplikacji Asix do rozmiaru przeglądarki (skalowanie), można dodatkowo określić, czy okno będzie zachowywało proporcje oryginalne i czy będzie usytuowane na środku lub w lewym górnym rogu okna przeglądarki.

Opcja Wymuś ramki dla wszystkich okien poza przeglądarką może być przydatna wtedy, gdy mamy w aplikacji zdefiniowane jakieś okna lub stacyjki bez ramek i belki. Bywa to przydatne w aplikacjach stacjonarnych, ale może rodzić problemy, gdy uruchamiamy aplikacje w przeglądarce. Opcja ta w takiej sytuacji sztucznie wymusi dla takich okien ramki belkę, pozwalające np. przesunąć takie okno.

Po skonfigurowaniu powyższych opcji można dokonać właściwej publikacji aplikacji poprzez wciśnięcie przycisku Publikuj…. Publikowanie aplikacji w usłudze IIS wymaga uprawnień administracyjnych do komputera, więc pojawi się odpowiedni monit systemowy, umożliwiający potwierdzenie takich uprawnień.

Po udanym opublikowaniu powinniśmy otrzymać na koniec okienko z propozycją testowego uruchomienia aplikacji w przeglądarce.

Do uruchamiania przeglądarek na zdalnych komputerach niezbędne jest posiadanie na komputerze serwera licencji Asix4www dla odpowiedniej liczby klientów typu Pro lub Lite (tylko do odczytu). W przeciwnym wypadku możliwe będzie tylko testowe uruchamianie aplikacji lokalnie w przeglądarce na samym serwerze.