2.1 Ustawienia ogólne

 

 

Rys. Panel ustawień ogólnych Alertera.

 

Opcja Używaj klasycznego Alertera zamiast zintegrowanego pozwala zdecydować, czy zamiast zintegrowanego z Asix.Evo modułu Alertera ma być wykorzystywany zewnętrzny program AsAlert, pracujący niezależnie na lokalnym lub zdalnym komputerze. Tryb ten dotyczy raczej starszych aplikacji, w których chcemy zachować kompatybilność z poprzednimi wersjami Asix.

Ustawienie Liczba powtórzeń wysyłania wiadomości pozwala określić maksymalną liczbę prób wysłania komunikatu, jaką podejmie Alerter zanim zgłosi błąd wysłania powiadomienia.

Ustawienie Liczba dni przechowywani wpisów w dzienniku pozwala zdefiniować horyzont czasu, z jakiego będą dostępne w dzienniku informacje na temat pracy Alertera zintegrowanego oraz informacje o wysyłanych powiadomieniach.

Za pomocą ustawienia Stanowisko serwera Alertera należy zdefiniować, które stanowisko pełni w aplikacji Asix.Evo rolę serwera odpowiedzialnego za wysyłanie powiadomień. Jeżeli pole to będzie puste, to zintegrowany moduł Alertera nie będzie działał.

Przycisk Wyślij alert… pozwala na wysłanie testowego powiadomienia do dowolnie wybranych adresatów.

Rys. Wysyłanie testowego powiadomienia Alertera.

 

Przycisk Wyświetl dziennik powoduje wyświetlenie okna dziennika Alertera, w którym można przejrzeć historię wysyłanych powiadomień oraz prześledzić błędy związane z ich wysyłaniem.

 

Rys. Okno dziennika zdarzeń Alertera.