1 Użycie akcji operatorskich

 

Akcje operatorskie są podstawowym środkiem sterowania pracą aplikacji przez operatora. Akcje są udostępniane operatorowi przez projektanta systemu przy pomocy poniższych mechanizmów:

 

Ogólna postać akcji jest następująca:

nazwa_akcji ( parametr1, parametr2, ... )

 

Liczba i znaczenie parametrów zależy od nazwy akcji. W najprostszym przypadku wszystkie parametry mogą być podane bezpośrednio, np.:

OpenWindow(OknoP1,PanelGlowny,Pokoj121,"”)

Powyższa akcja otwiera okno o nazwie OknoP1, a w panelu PanelGlowny umieszczony zostanie diagram Pokoj121.

Każdy z parametrów akcji może być również dowolnym wyrażeniem. W akcjach obowiązują takie same zasady budowania wyrażeń jak we właściwościach obiektów synoptycznych. W momencie wykonania akcji wartości wszystkich użytych wyrażeń są wyliczane i dopiera tak skonstruowana treść akcji podlega wykonaniu, np.

OpenWindow(OknoP1,PanelGlowny,Pokoj +Variable(PokNr) ,"”)

Parametr nazwy diagramu jest dynamicznie tworzony na podstawie wartości zmiennej PokNr. Jeżeli w momencie wykonania akcji wartość tej zmiennej będzie równa 101, to otwarty zostanie diagram o nazwie Pokoj101.

Istotne znaczenie dla wykonania akcji ma również kontekst jej użycia. Akcja wykonywana w obsłudze zdarzenia ma kontekstowy dostęp do właściwości i parametrów obiektów lub diagramów, dla których zdarzenie zostało aktywowane. Akcje wykonywane z terminarza lub klawisza globalnego takiej możliwości nie mają. Akcje wykonywane za pośrednictwem menu użytkownika mogą mieć dostęp do właściwości i parametrów obiektów i diagramów, o ile menu zostało otwarte poprzez  akcję ShowMenu użytą w obsłudze zdarzenia - w takim przypadku następuje dziedziczenie kontekstu użycia.

OpenWindow(OknoP1,PanelGlowny,Pokoj +Variable() ,"”)

W powyższym przypadku nazwa diagramu jest tworzona na podstawie wartości zmiennej głównej obiektu, dla którego zdarzenie zostało aktywowane - bezparametrowa funkcja Variable pobiera wartość kontekstowej zmiennej głównej. Jeżeli w momencie wykonania akcji wartość tej zmiennej będzie równa 101, to otwarty zostanie diagram o nazwie Pokoj101.

OpenWindow(OknoP1,PanelGlowny,Pokoj +Parameter(PokNr) ,"”)

W powyższym przypadku nazwa diagramu jest tworzona na podstawie wartości parametru o nazwie PokNr. Parametr ten jest  parametrem diagramu lub wzorca (też zależnie od kontekstu użycia). Jeżeli w momencie wykonania akcji parametr będzie miał wartość równą 101, to otwarty zostanie diagram o nazwie Pokoj101.

 

   Zobacz też

- Wyrażenia

- Elementy wizualizacji > 6.3. Standardowe zdarzenia obiektów

4.2. Zdarzenia diagramów

5. Menu

- Parametryzacja aplikacji > 3. Konfiguracja Terminarza