SetPosition

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na zmianę położenia i rozmiaru wybranego elementu diagramu. Służy do realizacji animacji ruchu obiektów na diagramie. Akcja jest typowo używana w obsłudze zdarzenia Animacja obiektu, wzorca lub grupy. Parametry położenia przekazywane do funkcji muszą być wyrażone we współrzędnych bezwzględnych (od 0 do 1 000 000, współrzędna bezwzględna 1 000 000 odpowiada prawej krawędzi diagramu). W przypadku posługiwania się współrzędnymi względnymi (pikselowymi) należy wykonać odpowiednie przeliczenia używając funkcji RelToAbsX i RelToAbsY.

Składnia

SetPosition (nazwa_obiektu, współrzędna_X, współrzędna_Y)

SetPosition (współrzędna_X, współrzędna_Y)

Parametry

                nazwa_obiektu

Nazwa elementu, którego położenie należy zmienić. Wariant akcji bez podania nazwy dotyczy zmiany położenia elementu kontekstowego (obiektu, wzorca lub grupy). W parametrze można używać znaków '*' i '?'.

W przypadku użycia akcji w kontekście obiektu będącego częścią wzorca wyszukiwanie obiektów zgodnych z podaną nazwą dotyczy standardowo tylko obiektów tego wzorca. Odwołanie do obiektu nie będącego częścią wzorca wymaga dodania prefiksu '!' do nazwy obiektu.

współrzędna_X

Nowa wartość współrzędnej X kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.

współrzędna_Y

Nowa wartość współrzędnej Y kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.

Przykład

                SetPosition( RelToAbsX(100+Variable(pos)),"")

Modyfikowana jest tylko współrzędna X elementu diagramu. Zmienna pos przekazuje położenie we współrzędnych pikselowych. Po dodaniu offsetu położenia wykonywana jest konwersja na współrzędne bezwzględne.

 

   Zobacz też

- Techniki budowy diagramów > Animacja ruchu i zmiana rozmiaru obiektów

- akcja SetBounds, akcja SetSize

- Wyrażenia_i_funkcje > funkcja RelToAbsX

- Wyrażenia_i_funkcje > funkcja RelToAbsY