OpenDiagram

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na otwarcie diagramu w dynamicznie utworzonym nowym oknie. Jeżeli diagram o podanej nazwie i identycznym zestawie parametrów jest już otwarty, to nastąpi jedynie aktywizacja wcześniej utworzonego okna.

Składnia

 OpenDiagram (nazwa_diagramu, parametry, tytuł, tryb_otwarcia,  współrzędna_X, współrzędna_Y,  atrybuty , tryb_wymiany)

Parametry

nazwa_diagramu

Parametr określa nazwę diagramu, który ma zostać wyświetlony.

parametry

Parametr służy do przekazania do otwieranego diagramu wartości jego parametrów. Zestaw dozwolonych parametrów zależy od definicji diagramu. Parametry są podawane jako sekwencja par nazwa_parametru=wartość_parametru rozdzielonych znakiem średnika, np.

Kolor=Red;Zmienna=v1

tytuł

Parametr określa tekst, który ma zostać wyświetlony na belce tytułowej okna.

tryb_otwarcia

Parametr określa sposób zachowania się okna po otwarciu. Możliwe wartości to jedna z poniższych stałych:

$Normal - okno zwykłe

$Dialog - okno dialogowe, nie będzie możliwości przejścia do innych otwartych okien aplikacji dopóki okno dialogowe nie zostanie zamknięte

$Temp - okno tymczasowe, w momencie przejścia do dowolnego innego okna nastąpi automatyczne zamknięcie okna otwartego w trybie tymczasowym

współrzędna_X

Parametr określa współrzędną X tworzonego okna (lewego górnego narożnika). Parametr może być bezpośrednią współrzędną liczbową lub jedną z poniższych stałych:

&CursorLocation - współrzędną X określa aktualne położenie kursora myszki. Współrzędna może zostać zmodyfikowana, aby zapobiec częściowemu wyjściu  otwieranego okna poza obszar monitora.

&ActiveLocation - współrzędna X otwieranego jest identyczna jak współrzędna X okna, które było aktywne w momencie wykonania akcji.

współrzędna_Y

Parametr określa współrzędną Y tworzonego okna (lewego górnego narożnika). Zasady podawania parametru są identyczne jak dla parametru współrzędna_X.

atrybuty

Parametr określa wygląd tworzonego okna. Wartością parametry jest łańcuch tekstowy złożony z poniższych nazw atrybutów rozdzielonych znakiem przecinka.

NoFrame - okno nie będzie posiadało ramki.

NoTitleBar- okno nie będzie posiadało belki tytułowej.

NoButtons - na belce tytułowej okna nie będą wyświetlane przyciski systemowe.

NoMinButton - na belce tytułowej nie będzie wyświetlany przycisk minimalizacji.

NoMaxButton - na belce tytułowej nie będzie wyświetlany przycisk maksymalizacji.

FixedSize - nie będzie można zmienić rozmiaru okna.

ToolWindow - okno będzie wyświetlone w stylu systemowego okna narzędziowego (m.in. mniejsza wysokość belki tytułowej).

TopMost- okno będzie wyświetlane w trybie "zawsze na wierzchu", czyli zawsze będzie przykrywało okna zwykłe.

NoTaskBar - okno nie będzie pokazywane na systemowym pasku zadań.

Maximized - okno zostanie wyświetlone na całym obszarze monitora wynikającego ze współrzędnych x i y.

Center - okno zostanie wyśrodkowane na monitorze wynikającym ze współrzędnych x i y.

KeepAspectRadio - zapewnia zachowanie proporcji okna przy zmianie jego wielkości przez użytkownika.

 FitToScreen - zapewnia dopasowanie okna do wielkości ekranu. Jeżeli okno jest większe od ekranu, to zostanie odpowiednio zmniejszone. Podobnie, jeżeli wystaje poza krawędź ekranu, to zostanie przesunięte. Opcja jest przydatna, gdy aplikacja jest uruchamiana na komputerach o różnych rozmiarach ekranów.

 

tryb_wymiany

Parametr określa jakie dodatkowe akcje są podejmowane po otwarciu okna. Możliwe wartości to jedna z poniższych stałych:

$None - żadne dodatkowe operacje nie są wykonywane.

$Closable - zamknięte zostaną wszystkie otwarte okna, które nie posiadają blokady zamykania i znajdują się na monitorze nowo otwartego okna.

$ExceptCurrent - zamknięte zostaną wszystkie otwarte okna, które nie posiadają blokady zamykania i znajdują się na monitorze nowo otwartego okna za wyjątkiem okna aktywnego w momencie wykonania akcji. 

$CurrentOnly - zamknięte zostanie tylko okno aktywne w momencie wykonania akcji.  

$ReplaceCurrent - zamknięte zostanie okno aktywne w momencie wykonania akcji. Współrzędne i rozmiar okna otwieranego zostaną ustawione identycznie jak dla okna zamykanego (parametry współrzędna_X i współrzędna_Y są ignorowane).

 

Przykłady

OpenDiagram ( diag1,"pokoj=11”, null, $Dialog, $CursorLocation,  $CursorLocation, "NoTitleBar,FixedSize”, $None )

Akcja otwiera w nowym oknie diagram diag1, przekazując mu wartość parametru pokoj. Okno jest typu dialogowego, a pozycja wynika z aktualnego położenia kursora myszki. Belka tytułowa nie jest pokazywana, a okno  nie można zmienić swojego rozmiaru. Nie są zamykane żadne inne okna aplikacji.

 

    Zobacz też

- akcja OpenWindow, akcja CloseWindow, akcja MinimizeWindow

- AsixEvo_Techniki_budowy_diagramów > 5. Zasady otwierania i zamykania okien synoptycznych