ObjectAction

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na wykonanie operacji na wybranych obiektach diagramu. Rodzaje dostępnych operacji zależą od typu wybranych obiektów.

Składnia

ObjectAction (nazwa_obiektu, rodzaj_operacji,  parametr1, parametr2, ...)

Parametry

                nazwa_obiektu

Nazwa obiektów, na których należy wykonać żądaną operację.  W parametrze można używać znaków '*' i '?'.

W przypadku użycia akcji w kontekście obiektu będącego częścią wzorca wyszukiwanie obiektów zgodnych z podaną nazwą dotyczy standardowo tylko obiektów tego wzorca. Odwołanie do obiektu nie będącego częścią wzorca wymaga dodania prefiksu '!' do nazwy obiektu.

rodzaj operacji

Stała określająca rodzaj operacji wykonywanej na wskazanych obiektach. Dozwolony zestaw operacji zależy od typu obiektów.

Poniższa tabela opisuje dostępne rodzaje operacji.

Lista rozwijana

$ColapseAll

Powoduje zwinięcie wszystkich węzłów listy.

$ExpandAll

Powoduje rozwinięcie wszystkich węzłów listy.

$Reload

Ponowne utworzenie listy. Może być użyte w celu ponownego odczytania struktury listy zapisanej w pliku.

Przeglądarka

$Reload

Przeładowanie strony.

$Print

Otwarcie okienka wydruku strony.

Tabela Asbase

$First

Przejście do pierwszego wiersza.

$Last

Przejście do ostatniego wiersza.

$Next

Przejście do następnego wiersza.

$NextPage

Przejście do następnej strony.

$Previous

Przejście do poprzedniego wiersza.

$PreviousPage

Przejście do poprzedniej strony.

$Download

Załadowanie wybranej receptury do zestawu zmiennych określonego we właściwości Identyfikator zestawu zmiennych ładowań obiektu. Operacja dozwolona tylko dla receptur.

$Reload

Ponowne odczytanie rekordów z bazy danych.

$Add

Dodanie nowego rekordu do tabeli. Wartości pól rekordu zostaną ustawione na podstawie wartości zmiennych z zestawu podanego we właściwości Identyfikator zestawu zmiennych.

$Delete

Usunięcie aktywnego rekordu tabeli.

$Update

Zmiana wartości pól aktywnego rekordu tabeli. Wartości pól rekordu zostaną ustawione na podstawie wartości zmiennych z zestawu podanego we właściwości Identyfikator zestawu zmiennych.

$Export

Zapis zawartości tabeli w pliku tekstowym w formacie CSV.

Słupek

$Decrease

Wykonuje sterowanie ustawiające zmienną sterującą obiektu na wartość mniejszą o zadany krok względem aktualnej pozycji wskaźnika. Wielkość kroku określona jest pierwszym dodatkowym parametrem akcji.

$Increase

Wykonuje sterowanie ustawiające zmienną sterującą obiektu na wartość większą o zadany krok względem aktualnej pozycji wskaźnika. Wielkość kroku określona jest pierwszym dodatkowym parametrem akcji.

Tabela zmiennych

$Export

Zapis zawartości tabeli w pliku tekstowym w formacie CSV.

Tekst

$Decrease

Wykonuje sterowanie ustawiające zmienną sterującą obiektu na wartość mniejszą o zadany krok względem aktualnie wyświetlanej wartości. Wielkość kroku określona jest pierwszym dodatkowym parametrem akcji.

$Increase

Wykonuje sterowanie ustawiające zmienną sterującą obiektu na wartość większą o zadany krok względem aktualnie wyświetlanej wartości. Wielkość kroku określona jest pierwszym dodatkowym parametrem akcji.

Wykres

$SetTimeRange

Otwiera okienko wyboru zakres osi czasu.

$ZoomInX

Zwiększenie dokładności w osi czasu.

$ZoomOutX

Zmniejszenie dokładności w osi czasu.

$ZoomInY

Zwiększenie dokładności w osi wartości.

$ZoomOutY

Zmniejszenie dokładności w osi wartości.

$MoveLeft

Przesunięcie wykresu w lewo.

$MoveRight

Przesunięcie wykresu w prawo.

$PageLeft

Przesunięcie wykresu w lewo o stronę.

$PageRight

Przesunięcie wykresu w prawo o stronę.

$MoveUp

Przesunięcie wykresu w górę .

$MoveDown

Przesunięcie wykresu w dół.

$PageUp

Przesunięcie wykresu w górę o stronę.

$PageDown

Przesunięcie wykresu w dół o stronę.

$CursorLeft

Przesunięcie kursora w lewo.

$CursorRight

Przesunięcie kursora w prawo.

$CursorUp

Przesunięcie kursora w górę.

$CursorDown

Przesunięcie kursora w dół.

$ResetX

Reset osi X do ustawień początkowych.

$ResetY

Reset osi Y do ustawień początkowych.

$Reset

Reset osi X i Y do ustawień początkowych.

$CenterCursor

Pozycjonowanie kursora na środku wykresu.

$SwitchCursor

Włączenie/wyłączenie kursora.

$Legend

Wyświetlenie legendy wykresu.

$Help

Wyświetlenie legendy wykresu.

 

 parametr1, ..., parametrN

Wartości parametrów operacji wykonywanej na obiektach. Liczba i postać parametrów użytych w wywołaniu musi być zgodna z wybranym rodzajem operacji.