Login

 

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje wyświetlenie okna służącego do zalogowania użytkownika. Inne dostępne metody logowania to:

Składnia

Login()

 

 

***

Login(mode)  

Akcja powoduje wyświetlenie okna służącego do zalogowania użytkownika z wykorzystaniem wybranej metody.

Parametry

mode

Określa tryb logowania:

$UserAndPassword - standardowe okno logowania z możliwością podania nazwy użytkownika i hasła

$AccessCard - okno logowania umożliwiające zalogowanie tylko za pomocą karty dostępu

$UserAndPasswordOrAccesCard - okno logowania z możliwością podania nazwy użytkownika i hasła lub zalogowania za pomocą karty dostępu

$PasswordChangeButton – wyświetla w oknie logowania przycisk zmiany hasła

 

 

   Zobacz też

- Obiekty > obiekt Pole autoryzacji

- Parametryzacja_aplikacji > System uprawnień