3 Lista akcji operatorskich

 

Zarządzanie oknami synoptycznymi

CloseWindow - zamykanie okien synoptycznych

CopyWindow - utworzenie kopii okna synoptycznego

GisHideLayer – wyłącza widoczność wybranej warstwy diagramu GIS

GisRefreshLayer – odświeża (przeładowuje) wybraną warstwę diagramu GIS

GisShowLayer – włącza widoczność wybranej warstwy diagramu GIS

GisSwitchLayer – przełącza widoczność wybranej warstwy diagramu GIS

GisZoom – ustawia współczynnik powiększenia diagramu GIS

GisZoomIn – zwiększenie współczynnika powiększenia diagramu GIS

GisZoomOut – zmniejszenie współczynnika powiększenia diagramu GIS

HidePanel – ukrywa wskazany panel w oknie

MinimizeWindow - minimalizacja okien synoptycznych

NextDiagram - przełączenie na następny diagram zgodnie zapamiętaną historią wyświetlanych diagramów

OpenDiagram - otwarcie diagramu synoptycznego w dynamicznie tworzonym oknie

OpenWindow - otwarcie predefiniowanego okna synoptycznego lub podmiana diagramu w panelu okna wcześniej otwartego

PreviousDiagram - przełączenie na poprzednio wyświetlany diagram

ResetWindows – przywrócenie okna startowego w określonym położeniu i rozmiarach i zamknięcie pozostałych okien

SetWindowSize - zmiana rozmiaru okien synoptycznych

ShowPanel – przywraca ukryty panel w oknie

SwitchPanel – przełącza widoczność panelu w oknie

Zoom - bezwzględna zmiana skalowania diagramu

ZoomIn - względne powiększenie skalowanego diagramu

ZoomOut - względne pomniejszenie skalowanego diagramu

 

Dostęp do zmiennych procesowych i kontrola operacji sterujących

CancelControls - anulowanie oczekujących operacji sterujących

PulseBit – ustawienie chwilowo wskazanego bitu zmiennej

RefreshVariable - wymuszenie odświeżenia wartości zmiennej procesowej

SendControls - wykonanie oczekujących operacji sterujących

SetTableVariable - ustawienie wartości tablicowej zmiennej procesowej

SetVariable - ustawienie wartości zmiennej procesowej

ToggleBits - zmiana bitów w wartości zmiennej procesowej

Transfer - przepisuje wartość i status zmiennej źródłowej do zmiennej docelowej

VariableInfo - wyświetlenie okna z informacjami dotyczącymi wybranej zmiennej procesowej

 


 

Sterowanie pracą aplikacji

Restart – wykonuje pełny restart aplikacji

ShowControlPanel - otwarcie okna panelu kontrolnego

SwitchLanguage - zmiana aktualnego  języka pracy aplikacji

SwitchWorkMode - przełączenie trybu pracy aplikacji

Terminate - zakończenie pracy aplikacji

 

Sterowanie wykonaniem akcji operatorskich

Actions - wykonanie sekwencji akcji składowych

ActionSet - uruchomienie akcji złożonej

Ask - wyświetlenie okienka z zapytaniem, akcja złożona jest przerywana w przypadku negatywnej odpowiedzi użytkownika

Break - warunkowe przerwanie wykonywania akcji złożonej

Execute - wykonanie akcji, której treść jest konstruowana dynamicznie

Nothing - akcja pusta

Perform - warunkowe wykonanie akcji

SwitchAction – wykonanie akcji przypisanej do pierwszej wartości porównywanej równej wartości sprawdzanej

 

Sygnalizacja dźwiękowa

PlaySound - odtworzenie pliku dźwiękowego

PlaySoundLooping - odtworzenie pliku dźwiękowego z powtarzaniem

SetSoundsMode - ustawia tryb odtwarzania dźwięku na bieżącym stanowisku

Speak – głosowe odczytanie podanego tekstu

StopSound - przerwanie odtwarzania dźwięku

 

Współpraca z systemem alarmów

AcceptAlarm - potwierdzenie alarmu

AcceptAlarmsOnTable - potwierdzenie alarmów pokazywanych w tabeli alarmów

EndAlarm - zakończenie alarmu

ExcludeAlarm - wykluczenie alarmu z obsługi

IncludeAlarm - ponowne włączenie alarmu do obsługi

StartAlarm - rozpoczęcie alarmu

 

Współpraca z systemem uprawnień

AddNote - wprowadzenie notatki operatora

ChangePassword - zmiana hasła użytkownika

ConfirmRole - weryfikacja przynależności użytkownika do roli

DeactivateNote – dezaktywacja ostatniej aktywnej notatki

Login - zalogowanie użytkownika

Logout - wylogowanie użytkownika

SecurityBrowser - otwarcie okna przeglądania logów gromadzonych przez system zabezpieczeń

SecurityManager - otwarcie okna zarządzania uprawnieniami użytkowników

ShowNotes – wyświetlenie okna podglądu ostatnich notatek z możliwością wprowadzenia nowych

 

Uruchomienie składników aplikacji

AsreportDisplay - uruchomienie okna przeglądarki raportów opartych na technologii Reporting Services

PowerGuardManager - otwiera okno zarządzania modułu Strażnik Mocy

PowerGuardMeter - otwiera okno wykresu miernika modułu Strażnik Mocy

ReportGenerate - uruchamia proces generacji raportu skryptowego i/lub jego wyświetlenia

ReportsManager - otwiera okno zarządzania raportami skryptowymi

Run - uruchomienie zewnętrznego programu lub pliku

Script - uruchomienie skryptu użytkownika

ScriptClose - zakończenie pracy skryptu

ScriptRestart - zamknięcie i ponowne uruchomienie skryptu użytkownika  

ShowMenu - otwarcie menu kontekstowego

SydelShow - przełączenie wyświetlanego węzła w programie SydelEko

 


 

Sterowanie pracą programu AsTrend

AstrendAsix6 - sterowanie programem AsTrend. Akcja używana tylko przy automatycznej konwersji aplikacji z systemu Asix6.

AstrendDisplay - wyświetlenie trendu lub raportu przy pomocy program AsTrend

AstrendPrint - wydrukowanie trendu lub raportu przy pomocy program AsTrend

AstrendPrintToPdf – eksport trendu lub raportu do pliku Pdf przy pomocy program AsTrend

 

Komunikacja z programem AsBase

AsbaseAdd - dodanie  nowego rekordu w ramach połączenia

AsbaseClose - zamknięcie połączenia pomiędzy aplikacją Asix.Evo a programem AsBase

AsbaseDelete - usunięcie  bieżącego rekordu w ramach połączenia

AsbaseLoad - załadowanie wartości z wybranej receptury do zestawu zmiennych procesowych. Wybór receptury  wykonywany jest na podstawie jej nazwy.

AsbaseLoadByValue - załadowanie wartości z wybranej receptury do zestawu zmiennych procesowych. Wybór receptury  wykonywany jest na podstawie wartości dowolnego pola.

AsbaseNavigate - sterowanie przeglądaniem i zarządzanie danymi w ramach połączenia.

AsbaseOpen - utworzenie połączenia pomiędzy aplikacją Asix.Evo a programem AsBase

AsbasePrint  - wydrukowanie wskazanych danych z archiwów programu AsBase

AsbaseSave - dodanie  nowego rekordu w trybie bezpołączeniowym

AsbaseShow - wyświetlenie okna programu AsBase z przełączeniem na żądany zestaw danych

AsbaseUpdate - zmiana wartości pól bieżącego rekordu w ramach połączenia

AsbaseWait - oczekiwanie na zakończenie wykonania wcześniejszych akcji rodziny Asbase...

 

Pomocnicze

ClearSelection - usunięcie stanu selekcji obiektu diagramu

EditPatterns - otwarcie okna edytora krzywych wzorcowych

EditTimetables - otwarcie okna edycji cykli harmonogramów

GetVarNames - zapisuje do schowka nazwy zmiennych używanych przez obiekty  znajdujące się pod kursorem myszki

IfAction – wykonanie akcji przypisanej do pierwszego warunku, który jest spełniony

Message - zapisanie informacji do dziennika zdarzeń

ObjectAction - wykonanie operacji na wybranych obiektach

PrintScreen - zapisanie obrazu aktualnego okna, diagramu lub ekranu w schowku systemowym lub w pliku

RemoveAppData - usuwa daną aplikacyjną

ResetGlobalProperty - usuwa wykonane wcześniej modyfikacje wartości właściwości globalnej

SearchText - pozwala wyszukać na bieżącym diagramie określone fragmenty tekstu w obiektach Tekst i wyróżnić te obiekty

SelectPattern - wybór krzywej wzorcowej i zapisanie jej nazwy do zmiennej procesowej

SetAppData – ustawienie lub zmiana wartości danej aplikacyjnej

SetBounds - zmiana położenia i rozmiaru obiektu, wzorca lub grupy obiektów

SetGlobalProperty - zmienia wartość właściwości globalnej

SetParameter - zmiana wartości pojedynczego parametru diagramu

SetParameters - zmiana wartości parametrów diagramu

SetPosition - zmiana położenia obiektu, wzorca lub grupy obiektów

SetProperty - ustawienie właściwości obiektu lub diagramu synoptycznego

SetSelection – wymusza selekcję wskazanego obiektu diagramu

SetSize - zmiana rozmiaru obiektu lub wzorca

ShowKeyboard - wyświetlenie okna klawiatury ekranowej

ShowNumericKeyboard - wyświetlenie okna numerycznej klawiatury ekranowej