AstrendPrintToPdf

 

Przeznaczenie

Akcja służy do wyeksportowaniu wybranego trendu lub raportu do pliku typu PDF przy pomocy programu AsTrend. Działanie akcji jest analogiczne d akcji wydruku trendów(raportów) AstrendPrint.  W akcji można podać nazwę wzorca trendu(raportu) i czas początku danych. Opcjonalnie można podać nazwy zmiennych wyświetlonych użytych na wykresie lub w raporcie.

Składnia

AstrendPrint (nazwa_trendu, nazwa_pliku, czas_początku, tytuł, nagłówek, stopka)

AstrendPrint (nazwa_trendu, nazwa_pliku, czas_początku, czas_końca, tytuł, nagłówek, stopka)

 

Parametry

nazwa_trendu

Nazwa pliku z definicją trendu(raportu). Wpisanie znaku "?" powoduje otwarcie okna, w którym użytkownik może wybrać plik trnx.

Po nazwie pliku można podać nazwy zmiennych, które zostaną dodane do wykresu(raportu). Jeżeli nazwy zmiennych będą rozdzielone znakami #, to zmienne zostaną dodane.  Jeżeli nazwy zmiennych będą rozdzielone znakami <, to zmienne zastąpią zmienne znajdujące się w definicji trendu(raportu).

                nazwa_pliku

Nazwa i ścieżka pliku wynikowego. Jeżeli ścieżka nie zostanie podana, to plik zostanie zapisany w katalogu roboczym aplikacji.

czas_początku

Określenie czasu początku wyświetlanych danych. Parametr może być wartością typu DateTime, czasem bezwzględnym w postaci yyyymmddhhnnss, czasem w formacie OPC lub nazwą zmiennej procesowej. W sytuacji, gdy parametrem jest nazwą zmiennej, to jej wartość interpretowana jest jako ilość sekund od 1.1.1970 dla zmiennych o wartościach liczbowych, a dla zmiennych tekstowych jako czas w postaci yyyymmddhhnnss lub w formacie OPC.

czas_końca

Określnie czasu końca danych. Podawany  w sposób analogiczny jak dla czasu początku. Jeżeli parametr nie zostanie użyty, to długość okresu danych wynika z zakresu zapisanego w pliku definicji.

tytuł

Parametr określa nowy tytuł wydruku, zastępujący tytuł zdefiniowany w pliku trendu.

nagłówek

Parametr określa nowy nagłówek wydruku, zastępujący nagłówek zdefiniowany w pliku trendu.

stopka

Parametr określa nowy tekst stopki wydruku, zastępujący stopkę zdefiniowaną w pliku trendu.

 

  Zobacz też

- akcja AsTrendDisplay, AsTrendPrint

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsTrend