AstrendDisplay

 

Przeznaczenie

Akcja służy do otwarcia okna programu AsTrend z wyświetlonym wybranym trendem lub raportem. W akcji można podać nazwę wzorca trendu(raportu) i czas początku danych. Opcjonalnie można podać nazwy zmiennych użytych na wykresie lub w raporcie.

Składnia

 

AstrendDisplay (nazwa_trendu, czas_początku, współrzędna_X, współrzędna_Y, monitor, width, height, fullScreen)  

AstrendDisplay (nazwa_trendu, czas_początku, czas_końca, współrzędna_X, współrzędna_Y, monitor, width, height, fullScreen)  

 

Parametry

nazwa_trendu

Nazwa pliku z definicją trendu(raportu). Wpisanie znaku "?" powoduje otwarcie okna, w którym użytkownik może wybrać plik trnx. Brak nazwy spowoduje otwarcie okna programu AsTrend z zachowaniem poprzednio używanego pliku.

Po nazwie pliku można podać nazwy zmiennych, które zostaną dodane do wykresu(raportu). Jeżeli nazwy zmiennych będą rozdzielone znakami #, to zmienne zostaną dodane.  Jeżeli nazwy zmiennych będą rozdzielone znakami <, to zmienne zastąpią zmienne znajdujące się w definicji trendu(raportu).

czas_początku

Określenie czasu początku wyświetlanych danych. Parametr może być wartością typu DateTime, czasem bezwzględnym w postaci yyyymmddhhnnss, czasem w formacie OPC lub nazwą zmiennej procesowej. W sytuacji, gdy parametrem jest nazwą zmiennej, to jej wartość interpretowana jest jako ilość sekund od 1.1.1970 dla zmiennych o wartościach liczbowych, a dla zmiennych tekstowych jako czas w postaci yyyymmddhhnnss lub w formacie OPC.

czas_końca

Określnie czasu końca danych. Podawany  w sposób analogiczny jak dla czasu początku. Jeżeli parametr nie zostanie użyty, to długość okresu danych wynika z zakresu zapisanego w pliku definicji.

współrzędna_X

Parametr określa współrzędną X okna programu AsTrend (lewego górnego narożnika). Wartość -1 oznacza pobranie odpowiedniej współrzędnej z definicji trendu.

współrzędna_Y

Parametr określa współrzędną Y okna programu AsTrend (lewego górnego narożnika). Wartość -1 oznacza pobranie odpowiedniej współrzędnej z definicji trendu.

monitor

W parametrze należy podać numer monitora, na którym powinno otworzyć się okno programu AsTrend. Wartość 0 oznacza monitor, na którym aktualnie znajduje się kursor myszki, -1 oznacza monitor wynikający z przyjętych współrzędnych x, y.

width

Szerokość okna programu AsTrend w pikselach.

heigh

Wysokość okna programu AsTrend w pikselach.

fullScreen

Wyświetlenie okna programu AsTrend na pełny ekran.

 

 

Przykłady

AstrendDisplay ("tr1.trnx#z1#z2”, zmienna_startu ,"","","")
 

Akcja wyświetla trend tr1.trnx. Do zmiennych zadeklarowanych w pliku trendu zostaną dodane zmienne z1 i z2. Czas początku trendu zostanie ustalony na podstawie aktualnej wartości zmiennej zmienna_startu

  Zobacz też

- akcja AsTrendPrint

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsTrend