AsreportDisplay

 

Przeznaczenie

Akcja służy do otwarcia okna przeglądarki raportów utworzonych w technologii Reporting Services z wykorzystaniem modułu AsRaport pakietu Asix. Okno pozwala na generowanie i przeglądanie wybranych raportów. Parametry generacji mogą być zadawane w akcji lub określane w sposób interaktywny.

Użycie akcji wymaga ustawienia parametrów dostępu do serwera usług raportowych. Parametry  te podawane są w panelu roboczym Ustawienia stanowisk w zakładce Źródła danych.

Oprócz parametrów podanych bezpośrednio w treści akcji, na dostępność niektórych funkcji okna przeglądarki mają wpływ także uprawnienia(rola) aktualnie zalogowanego użytkownika.

Składnia

AsreportDisplay (nazwa_raportu, parametry,pokazuj_parametry, współrzędna_X, współrzędna_Y, katalog_raportów)

Parametry

nazwa_raportu

Parametr służy do podania nazwy raportu, który należy wyświetlić w oknie przeglądarki. Nazwa musi być zgodna z nazwą raportu opublikowanego na serwerze i może zawierać ścieżkę względną do katalogu raportu. Parametr może być pusty - użytkownik będzie mógł wybrać raport interaktywnie.

 

Parametry

Parametr służy do określenia wartości parametrów generacji  raportu. Zestaw możliwych parametrów wynika z definicji raportu. Parametr ma postać tekstu złożonego z par postaci @nazwa_parametry=wartość_parametru rozdzielonych znakiem spacji, np."@month=12 @section=A".

pokazuj_raporty

Parametr typu logicznego true/false, który określa, czy wyświetlać panel edycji parametrów raportu.

współrzędna_X

Parametr określa współrzędną X okna przeglądarki raportów(lewego górnego narożnika).

współrzędna_Y

Parametr określa współrzędną Y okna przeglądarki raportów (lewego górnego narożnika).

katalog_raportów

Nazwa podkatalogu (lub ścieżka względna podkatalogu) na serwerze raportów, którego  zawartość (nazwy raportów oraz podkatalogi) należy umieścić w polu wyboru raportu okna przeglądarki. Wartość * oznacza, że należy pokazać wszystkie raporty, a wartość pusta oznacza, że pole wyboru raportu nie będzie pokazywane.