AsbaseOpen

 

Przeznaczenie

Akcja służy utworzenia połączenia służącego do wymiany danych pomiędzy aplikacją Asix.Evo a programem AsBase. W parametrach akcji określa się, które dane będą wymieniane i przez jakie zmienne procesowe. Po wykonaniu akcji dane z bieżącego rekordu połączenia będą zapisywane w zmiennych interfejsowych. Użycie akcji wymaga wcześniejszego sparametryzowania aplikacji AsBase.

 

Akcję AsbaseOpen należy użyć w obsłudze zdarzenia Otwarcie diagramu dla diagramu który musi pozostać otwarty przez cały czas trwania wymiany danych. W zdarzeniu Zamknięcie diagramu  w celu zakończenia połączenia należy użyć akcję AsbaseClose.

Składnia

AsbaseOpen (identyfikator_połączenia, typ_danych, identyfikator_źródła, identyfikator_zestawu_zmiennych,  identyfikator_podrzędnego_źródła, identyfikator_podrzędnego_zestawu_zmiennych, filtr)  

 

 

Parametry

                Identyfikator_połączenia

W parametrze należy podać identyfikator, który będzie jednoznacznie identyfikował połączenie z określonym źródłem danych i zestawem zmiennych. Identyfikator wykorzystywany jest później w innych akcjach z rodziny AsbaseXxx.

                typ_danych

Parametr określa typ źródła danych. Możliwe wartości to jedna z poniższych stałych:

$Archive- połączenie dotyczy zestawu rejestracji 

$Recipes - połączenie dotyczy grupy receptur

$Loads - połączenie dotyczy historii ładowań receptur

identyfikator_źródła

Identyfikator źródła danych, w zależności od wartości parametru typ_danych,  jest  to identyfikator zestawu rejestracji lub grupy receptur.

identyfikator_zestawu_zmiennych

Identyfikator zestawu zmiennych, za pośrednictwem którego będzie wykonywana komunikacja pomiędzy aplikacją Asix.Evo a programem AsBase.

identyfikator_podrzędnego_źródła

Identyfikator podrzędnego źródła danych, czyli źródła, które  w parametryzacji programu AsBase zostało zadeklarowane jako pozostające w relacji ze źródłem podstawowym.

identyfikator_podrzędnego_zestawu_zmiennych

Identyfikator zestawu zmiennych, za pośrednictwem którego będzie wykonywana komunikacja pomiędzy aplikacją Asix.Evo a programem AsBase. Zestaw przeznaczony dla komunikacji ze źródłem podrzędnym.

filtr

Wyrażenie filtrujące, które pozwala na ograniczenie zakresu danych dostępnych poprzez połączenie. Szczegóły dotyczące składni filtra znajdują się w rozdziale Współpraca z programem AsBase.  

Przykłady

AsbaseOpen(conn1, $Archive, Farby, FarbyDgr, null, null, "V_Akt=1" )

Akcja tworzy połączenie o nazwie conn1. W ramach tego połączenie dostępne będą rekordy danych z zestawu rejestracji o identyfikatorze Farby, spełniające warunek mówiący o tym, że wartość pola zestawu o identyfikatorzeAkt będzie równa 1. Dane będą wymieniane poprzez zestaw zmiennych o identyfikatorze FarbyDgr. W zmiennych należących do tego zestawu będą zapisywane wartości aktywnego rekordu połączenia.

 Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase   

- akcja AsbaseClose, akcja AsbaseAdd, akcja AsbaseDelete, akcja AsbaseNavigate, akcja AsbaseUpdate