AsbaseNavigate

 

Przeznaczenie

- sterowanie przeglądaniem I zarządzanie danymi w ramach połączenia.

Akcja służy do sterowania przeglądaniem i zarządzania danymi w ramach połączenia utworzonego wcześniej przy pomocy akcji AsbaseOpen.Akcja pozwala na zmianę bieżącego rekordu w połączeniu, wykonanie operacji załadowania receptury i zmianę parametrów połączenia.

 

Składnia

AsbaseNavigate (identyfikator_połączenia, typ_operacji, parametry_operacji)

Parametry

                Identyfikator_połączenia

W parametrze należy podać identyfikator, który został wcześniej użyty w akcji AsbaseOpen.

typ_operacji

Parametr określa, jaka operacja ma być wykonana w ramach połączenia. Możliwe wartości to jedna z poniższych stałych:

$Count - powoduje przeliczenie ilości rekordów  widocznych w połączeniu  zgodnie z aktualnym filtrem  i umieszczenie tej liczby w odpowiedniej zmiennej zestawu zmiennych.

$Filter - powoduje zdefiniowanie nowego filtru oraz przejście do ostatniego rekordu połączenia po zastosowaniu filtra. Szczegóły dotyczące składni filtra znajdują się rozdziale Współpraca z programem AsBase.

$First - powoduje przejście do pierwszego rekordu w ramach połączenia. 

$Download - wysłanie zawartości bieżącego rekordu do  zmiennych z zestawu zmiennych podanego jawnie w parametrze parametry_operacji.

$Last- powoduje przejście do ostatniego rekordu w ramach połączenia.

$Load - powoduje przejście do rekordu wskazanego nazwą receptury lub wybranego interaktywnie przez użytkownika. Operacja dostępna tylko dla połączeń dotyczących grupy receptur.

$Next- powoduje przejście do następnego rekordu w ramach połączenia.

$Previous- powoduje przejście do poprzedniego rekordu w ramach połączenia.

parametry_operacji

W przypadku operacji $Filter parametr określa nową treść filtra. W przypadku operacji $Download parametr określa nazwę zestawu zmiennych, do którego należy wysłać wartości z bieżącego rekordu.

W przypadku operacji $Load w parametrze należy podać nazwę receptury.  Można podać nazwę dokładną lub wzorzec nazwy zawierający znaki specjalne * i ?. Jeżeli nazwa receptury nie zostanie podana lub zawiera znaki specjalne , to zostanie wyświetlona lista nazw receptur  (wszystkich lub zgodnych z wzorcem nazwy), z której użytkownik będzie mógł wybrać recepturę. 

Przykłady

AsbaseNavigate(conn1, $Next, null)

Akcja powoduje przejście do następnego rekordu w ramach danych wynikających z połączenia conn1. Do zmiennych należących do zestawu zmiennych połączenia zostaną wpisane wartości pobrane z nowego bieżącego rekordu.  

AsbaseLoad(conn1, $Load, RC_123)

Akcja powoduje przejście do receptury o nazwie RC_123 w ramach grupy receptur  wynikającej z połączenia conn1. Do zmiennych należących do zestawu zmiennych połączenia zostaną wpisane wartości pobrane z nowego bieżącego rekordu. 

 

   Zobacz też

- akcja AsbaseOpen

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase