AsbaseLoad

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na załadowanie nastaw pochodzących z rekordu w wybranej grupie receptur do zmiennych procesowych skojarzonych z tą grupą w programie AsBase. Rekord nastaw może być wybierany poprzez bezpośrednie podanie nazwy receptury, lub może być wykonana interaktywna selekcja nazwy. 

W przypadku korzystania z trybu połączeniowego jako akcję ładującą recepturę należy zawsze stosować akcję AsbaseNavigate z opcją $Load.

Składnia

AsbaseLoad(identyfikator_grupy_receptur, identyfikator_zestawu_zmiennych, nazwa_receptury)  

Parametry

identyfikator_grupy_receptur

Identyfikator grupy receptur skąd pobierane są wartości pól receptury

identyfikator_zestawu_zmiennych

Identyfikator zestawu zmiennych, do którego zmiennych zostaną wysłane wartości pochodzące z wybranej receptury.

 

nazwa_receptury

Nazwa receptury, która ma zostać załadowana. Można podać nazwę dokładną lub wzorzec nazwy zawierający znaki specjalne * i ?. Jeżeli nazwa receptury nie zostanie podana lub zawiera znaki specjalne , to wyświetlone zostanie okno z listą receptur  (wszystkich lub zgodnych z wzorcem nazwy) zdefiniowanych w grupie receptur, z której użytkownik będzie mógł wybrać recepturę, która ma być załadowana.

Przykłady

AsbaseLoad( Nastawy,Zbiornik1 ,"" )

Akcja spowoduje wyświetlenie okienka z listą nazw wszystkich receptur w grupie Nastawy. Użytkownik będzie mógł wybrać recepturę, której wartości pól mają  być załadowane do zmiennych procesowych z zestawu Zbiornik1

  Zobacz też

- akcja AsbaseNavigate, akcja AsbaseLoadByValue

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase