4.14.1. Agregaty - nowe źródło analiz danych statystycznych

 

 

Dla potrzeb efektywnych analiz użytkownik programu AsTrend od wersji 5.1 ma dostęp do obszernego zestawu wartości agregowanych na żądanie dla wszystkich danych z dowolnego horyzontu czasu. Zestaw agregatów obejmuje następujące pozycje:

 

- Wartość minimalna - minimalna wartość w interwale

- Wartość maksymalna - maksymalna wartość w interwale

- Całka - suma wartości ważonych czasowo w interwale (całka po czasie)

- Całka (ostatnia znana) - całka w przedziale próbkowania; w miejsce złych wartości wstawia ostatnią znaną wartość

- Gradient - agregat Rozpiętość wartości podzielony przez długość okresu wyrażoną w sekundach)

- Jakość dobra - procent próbek o jakości dobrej w interwale

- Jakość dobra czas - czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość dobrą

- Jakość niepewna - procent próbek o jakości niepewnej w interwale

- Jakość niepewna czas - czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość niepewną

- Jakość zła - procent próbek o jakości złej w interwale

- Jakość zła czas - czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość złą

- Odchylenie standardowe - ważone czasowo odchylenie standardowe w przedziale próbkowania

- Ostatni - ostatnio znana wartość w przedziale próbkowania wyłączając koniec przedziału

- Przyrost wartości - różnica wartości na końcu i na początku interwału

- Rozpiętość wartości - różnica między maksymalna a minimalna wartością w interwale

- Suma spadków - suma wartości ujemnych zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem się do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania

- Suma wzrostów - suma wartości dodatnich zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem się do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania

- Średnia  kwadratowa - ważona czasowo średnia kwadratowa w przedziale próbkowania

- Wartość końcowa- wartość na końcu interwału

- Wartość początkowa - wartość na początku interwału

- Wartość średnia - średnia wartości ważonych czasowo w interwale

- Wartość średnia ostatnia znana - średnia ważona czasowo w przedziale próbkowania; w miejsce złych wartości wstawia ostatnią znaną wartość

- Wartość średnia0 - średnia wartości ważonych czasowo w interwale; w okresach, w których wartość jest niedostępna do obliczeń, używana jest wartość 0.

 

 

Agregaty mogą być wykorzystywane do wyliczenia i wyświetlenia przebiegów wartości zagregowanych w zadanym horyzoncie czasu, lub też wyliczenia wartości zagregowanych na podstawie danych z aktualnie wyświetlonego okresu i wyświetlenia tych wartości w polach legendy.